Usluge

Ključni razvojni prioriteti.

Oblasti ekspertize

 

DOBRA UPRAVA

Mi doprinosimo efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti državne uprave i kvalitetu njenih usluga, kao i uspostavljanju administrativnih i institucionalnih kapaciteta za efikasno sprovođenje pregovora o pristupanju i ispunjavanju zahteva za EU članstvo. Takođe unapređujemo kapacitete i kvalitet implementacije institucionalnih reformi radi obezbeđivanja poštovanja principa vladavine prava. 

Mi obezbeđujemo podršku za: efektivno i efikasno upravljanje i korišćenje EU pretpristupnih fondova i jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta administracije kroz kreiranje IPA programskih i planskih dokumentata, sektorskih planskih dokumenata, akcionih dokumenata i sektorskih reformskih ugovora; uvođenje indirektnog upravljanja EU fondovima i njihovo održivo funkcionisanje; odgovarajuće obuke u vezi sa razvojem finansijski održivih i spremnih za implementaciju infrastrukturnih projekata u skladu sa Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata (Single Project Pipeline).

 


SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ

Naši napori su usmereni ka jačanju sposobnosti tvoraca ekonomske politike da implementiraju politiku i zakonodavstvo u skladu sa pravnim tekovinama EU (da usklade politiku i zakonodavstvo u skladu sa pravnim tekovinama EU), kako bi se podržala konkurentnost koja je okidač ekonomskog razvoja. Mi obezbeđujemo direktnu podršku malim i srednjim preduzećima, fakultetima i ustanovama da dobiju bolji pristup finansijama, pre svega EU programima (npr. Horizon 2020, Cosme, itd.) našom kvalitetnom konsultantskom podrškom. Takođe, obezbeđujemo podršku tekućoj reformi obrazovanja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta, jednakosti i značaja obrazovnog sistema i sistema obuka. Naš posao je iunapređenje društvene inkluzije i reintegracija marginalizovane i ranjive populacije kroz unapređenje obrazovanja i mera socijalne zaštite, kao i efikasnih usluga  zajednice. Aktivnosti koje za rezultat imaju povećanje kapaciteta za privlačenje investicija u opštinama, podršku privrednom i društvenom razvoju i otvaranju novih radnih mesta, takođe su bitan element našeg rada. 


POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Mi se bavimo mogućnostima i izazovima sa kojima se danas susreću sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja. Naš cilj je da obezbedimo konsultantske usluge u oblasti razvoja poljoprivredne proizvodnje, uvođenje različitih standarda u oblast primarne poljoprivredne proizvodnje, kao i u oblast prerade hrane i stočne hrane. U oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje naši ciljevi su GLOBAL G.A.P. i standardi organske proizvodnje, a u oblasti prerade hrane, to su HACCP, ISO 22000, FSSC, BRS i IFS, kao najtraženiji standardi u oblasti bezbednosti hrane. Mnogim klijentima koji ulažu u poljoprivredu potrebna je dodatna pomoć, pre svega u sledećim oblastima:

  • investicioni projekti i biznis planovi;
  • projekti za uspostavljanje plantaža voća i povrća i planovi za proizvodnju;
  • programi za zaštitu i đubrenje biljaka;
  • kupovina opreme i sredstava;
  • prijave za nacionalne mere sufinansiranja i subvencije;
  • prijave i priprema kompletne dokumentacije za EU IPARD program namenjenom poljoprivredi i prehrambenoj industriji.