Usluge

Ključni razvojni prioriteti.

Oblasti ekspertize

 

DOBRA UPRAVA

Mi doprinosimo efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti državne uprave i kvalitetu njenih usluga, kao i uspostavljanju administrativnih i institucionalnih kapaciteta za efikasno sprovođenje pregovora o pristupanju i ispunjavanju zahteva za EU članstvo.

Takođe, unapređujemo kapacitete i kvalitet implementacije institucionalnih reformi radi obezbeđivanja poštovanja principa vladavine prava. 

Mi obezbeđujemo podršku i za: efektivno i efikasno upravljanje i korišćenje EU pretpristupnih fondova i jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta administracije kroz kreiranje IPA programskih i planskih dokumentata, sektorskih planskih dokumenata, akcionih dokumenata i sektorskih reformskih ugovora; uvođenje indirektnog upravljanja EU fondovima i njihovo održivo funkcionisanje; odgovarajuće obuke u vezi sa razvojem finansijski održivih i spremnih za implementaciju infrastrukturnih projekata u skladu sa Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata (Single Project Pipeline).

 


SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ

Naši napori su usmereni ka jačanju sposobnosti tvoraca ekonomske politike da implementiraju politiku i zakonodavstvo u skladu sa pravnim tekovinama EU (da usklade politiku i zakonodavstvo u skladu sa pravnim tekovinama EU), kako bi se podržala konkurentnost koja je okidač ekonomskog razvoja.

Mi obezbeđujemo direktnu podršku malim i srednjim preduzećima, fakultetima i ustanovama da dobiju bolji pristup finansijama, pre svega EU programima (npr. Horizon 2020, Cosme, itd.) našom kvalitetnom konsultantskom podrškom.

Takođe, obezbeđujemo podršku tekućoj reformi obrazovanja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta, jednakosti i značaja obrazovnog sistema i sistema obuka.

Naš posao je i unapređenje društvene inkluzije i reintegracija marginalizovane i ranjive populacije kroz unapređenje obrazovanja i mera socijalne zaštite, kao i efikasnih usluga  zajednice.

Aktivnosti koje za rezultat imaju povećanje kapaciteta za privlačenje investicija u opštinama, podršku privrednom i društvenom razvoju i otvaranju novih radnih mesta, takođe su bitan element našeg rada. 


POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Mi se bavimo mogućnostima i izazovima sa kojima se danas susreće sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Mi pružamo konsultantske usluge u oblasti uspostavljanja poljoprivredne proizvodnje, kao i uvođenja različitih standarda u oblast primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane.

U oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje pružamo usluge uvođenja standarda GLOBAL G.A.P i standarda organske proizvodnje, a u oblasti prerade hrane uvođenje HACCP, ISO 22000, FSSC, BRS i IFS, kao najtraženijih standarda u oblasti bezbednosti hrane.

Mnogim klijentima koji ulažu u poljoprivredu, potrebna je dodatna pomoć koju im obezbeđuje naš stručni tim, a pre svega u sledećim oblastima:

  • investicioni projekti i biznis planovi;

  • projekti za uspostavljanje plantaža voća i povrća i planovi za proizvodnju;

  • programi za zaštitu i đubrenje biljaka;

  • kupovina opreme i sredstava;

  • prijave za nacionalne mere sufinansiranja i subvencije;

  • prijave i priprema kompletne dokumentacije za EU IPARD program namenjenom poljoprivredi i prehrambenoj industriji.