Reference

Portfolio projekata

 
platform-933174_1920.jpg

 PPF8 instrument za pripremu projekata

Cilj ovog ugovora je da se pomogne srpskoj administraciji u pripremi infrastrukturnih projekata u oblasti transporta i zaštite životne sredine,kao i da ove projekte dovede do takvog stepena  pripremljenosti koji će omogućiti efikasno korišćenje i upotrebu EU pretpristupnih sredstava.

Ugovor treba da obezbedi pomoć u:

  • Pripremi tehničke dokumentacije za minimum dva infrastrukturna projekta u sektoru transporta i zaštite životne sredine koji će biti finansirani iz IPA 2014-2020 programa, u skladu sa srpskim zakonodavstvom  i standardima i pravilima Evropske unije;
  • Jačanju kapaciteta za pripremu i implementaciju infrastrukturnih projekata u sektoru transporta i zaštite životne sredine, kao glavnih zainteresovanih strana, kroz implementaciju programa namenjenog jačanju kapaciteta.

 
Fotolia_136679671_Subscription_Monthly_XL.jpg

 Tehnička pomoć za pripremu investicionih projekata (PPF6)

Cilj ovog ugovora je da ojača tehničke i administrativne kapacitete srpske administracije u vezi sa procesom evropskih integracija i pojača efektivnost upravljanja i korišćenja (apsorpcije) pretpristupnih fondova EU, sa posebnim naglaskom na razvoj i pripremu infrastrukturnih projekata iz oblasti energetike i ekologije (energetskih i ekoloških infrastrukturnih projekata).

Očekivani rezultati su sledeći:

  • Podrška Korisnicima da izaberu infrastrukturne projekte sa Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata koji će biti podržani ovim ugovorom i to pripremom potrebne projektne dokumentacije.
  • Priprema tehničke dokumentacije (npr.Prethodna studija opravdanosti i/ili Studije opravdanosti i analize korisnosti i troškova, studije procene uticaja na životnu sredinu, tehnički dizajn – Glavni projekat i/ili Generalni projekat) i tenderskog dosijea (tenderske dokumentacija) (ako je potrebno i izvodljivo) za finansijski održive infrastrukturne projekte iz sektora eneretike i zaštite životne sredine, predviđene za finansiranje iz sredstava IPA 2014 – 2020 EU pretpristupne pomoći.

 
Fotolia_42809654_M.jpg

Tehnička pomoć za upravljanje pretpristupnom pomoći

Cilj Projekta je odgovorno finansijsko upravljanje i korišćenje EU pretpristupnih fondova u okviru tekuće i nove finansijske perspektive i jačanje kapaciteta Nacionalnog Fonda i operativnih struktura po modelu decentralizovanog upravljanja.

1. Rezultat: Dovesti Nacionalni Fond, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) i druge relevantne institucije uključene u programiranje i implementaciju EU pretpristupne pomoći na viši nivo upravljanja u okviru decentralizovanog sistema upravljanja i uskladiti ih sa zahtevima buduće finansijske perspektive EU.

2.   Rezultat: Unapređeni institucionalni kapacitet za upravljanje IPA Komponentom 5 u Nacionalnim fondu i IPARD operativnoj strukturi, a u skladu sa EU finansijskom perspektivom za period 2014 – 2020.

 


 
Fotolia_119259888_Subscription_Monthly_M.jpg

Project Preparation Facility (PPF5)

Project Preparation Facility(PPF5) obezbeđuje tehničku podršku Kancelariji za evropske integracije (SEIO), koja ima ulogu tehničkog sekretarijata za Nacionalnog IPA kordinatora (NIPAK), u pripremi strateškog i političkog okvira za pretpristupnu pomoć, kao i u izradi programskih dokumenata za IPA 1 i IPA 2, obezbeđujući pravilnu obučenost državne administracije koja se bavi IPA i razvijanje njene svesti o potencijalnom razvoju i izmenama pretpristupnog instrumenta. Projekat obezbeđuje administraciji efikasnu tehničku pomoć za zahtevane programe, kao i za pripremu projekata/programa koji će se sprovesti preko EU pretpristupnih fondova. 

PPF5 direktno podržava tehnički sekretarijat Nacionalnog IPA Koordinatora (NIPAK), resorna ministarstva i druge ključne zainteresovane strane u pripremi programskih dokumenata i projekata koji će se finansirati preko instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Ciljevi projekta:

  • Da podrži izradu strateškog i političkog okvira za pretpristupnu pomoć
  • Da podrži izradu projekata sa kompletnom projektnom dokumentacijom, usklađenom sa EU procedurama za programiranje i pravilima javnih nabavki.